مقاله علمی: تأثیر شیر شتر بر درد، اضطراب و حافظه فضایی زاده های نر موش صحرایی ماده مدل اوتیسمی القاء شده توسط والپروئیک اسید

زمینه و هدف: اوتیسم بیماری اختلال طیفی است که مبتلایـان آن از اضـطراب، نقـص در حافظـه و درد ، رنـج میبرند. شیر شتر دارای خواص آنتی اکسیدانی، تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضدالتهاب است. هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر شیر شتر بر درد، اضطراب و حافظه فضایی زادههای نر موش های صحرایی ماده مدل اوتیسمی القاء شـده توسـط والپروئیک اسید است.
روشها: در یک مطالعه تجربی، به موشهای صحرایی مـاده نـژاد ویسـتار، والپروئیـک اسـید بـا دوز ۵۰۰ میلـی – گرم/کیلوگرم در روز ۵/۱۲ حاملگی، به صورت داخل صفاقی تزریق شد. نوزادان نر حاصله بـه پـنج گـروه شـش تـایی دستنخورده، ریسپریدون، شیر خام شتر+ ریسپریدون، شیر پاستوریزه شـتر+ ریسـپریدون و والپروئیـک اسـید تقسـیم شدند. در مرحله درمان ریسپریدون با دوز (۲/۰ میلی گرم/کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی به زادههای نر موش هـای صحرایی ماده تزریق شد و شیر شتر (۱۰ میلیلیتر/کیلوگرم) روزانه به مدت ۴۲ روز (از روز ۳۵ام پـس از تولـد) توسـط سوزن گاواژ به آنها خورانده شد. پاسخ به درد، اضطراب و یادگیری فضایی بعد از اتمام دوره درمـان در روزهـای ۸۴- ۷۷ مورد ارزیابی قرار گرفت. دادهها با استفاده از آنـالیز واریـانس یـک طرفـه و دوطرفـه و آزمـون مقایسـات چندگانـه Tukey تحلیل شدند.
نتایج: پاسخ به درد، اضطراب و یادگیری فضایی در همه گروههای درمانی در مقایسه با گروه دست نخورده پـس از درمان ۴۲ روزه شیر شتر به ترتیب p<0.05 ،p<0.01 و p<0.001 و متفاوت بود. هـم چنـین بـین شـیر خـام شـتر+ ریسپریدون و گروه ریسپریدون در آزمون پاسخ به درد و نیـز زمـان یـافتن سـکو در آزمـون حافظـه فضـایی اخـتلاف معنیداری مشاهده شد.(p<0.05) 
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی شیر شتر در بهبود علائم اوتیسم مانند اضطراب، نقـص در حافظـه و یـادگیری احتمالاً میتوان شیر شتر را به عنوان یک مکمل غذایی مناسب برای بیماران اوتیسمی توصیه نمود.

دانلود و مطالعه مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *