مقاله: اثربخشی مصرف شیر شتر بر مشکلات رفتاری، شاخص اتیسم و اختلال در مهارت اجتماعی

اثربخشی مصرف شیر شتر بر مشکلات رفتاری، شاخص اتیسم و اختلال در مهارت اجتماعی
نویسندگان:
1ناهید کاظمی، 2محمد بیانی *
1کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تهران، درمانگر کودکان اتیسم، مشهد، احمدآباد، تقاطع ابوذر غفاری، مرکز اتیسم نویدزندگی
2دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خراسان رضوی، ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مصرف شیر شتر بر مشکلات رفتاری، شاخص اتیسم و اختلال در مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک انجام شده است. پژوهش با شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه افراد اتیستیک شهر مشهد در سال 1395 تشکیل می داد که توسط فراخوان به مرکز اتیسم نوید زندگی مراجعه کردند. نمونه پژوهش 30 نفر از افراد اوتیستیک بودند که به شیوه تصادفی منظم انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ویرایش دوم مقیاس درجه بندی اوتیسم گیلیام (گارس2)، سیاهه مشکلات رفتاری (BPI- 01) و پرسشنامه رفتار اجتماعی کودکان (CSBQ) بود. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش روزانه و به مدت دو هفته نیم لیتر شیر شتر مصرف می کرد. داده های آماری با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف شیر شتر بر کاهش مشکلات رفتاری، شاخص اتیسم و اختلال در مهارت اجتماعی تأثیر معنادار دارد (p<0/0001). یک ماه بعد از مداخله و در مرحله پیگیری نیز در متغیرهای مذکور تأثیر معنادار مشاهده شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شیر شتر با ویژگی های منحصر به فرد خود می تواند یک راهبرد مداخله ای امیدوارکننده برای درمان اختلالات طیف اتیسم باشد.
کلیدواژه ها:
مشکلات رفتاری، شاخص اتیسم، اختلال در مهارت اجتماعی و کودک اتیسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *