مقاله: اثر شیر شتر در کنترل گلایسمی و پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی – کارآزمایی بالینی تصادفی

مقاله: اثر شیر شتر در کنترل گلایسمی و پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی – کارآزمایی بالینی تصادفی

مقدمه: مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثر شیر شتر بر قند خون و پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت که از انسولین طولانی اثر استفاده می‌کنند، انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، ۴۰ بیمار مبتلا به دیابت شیرین مصرف‌کننده‌ی انسولین طولانی اثر به طور تصادفی در دو گروه دریافت‌کننده شیر شتر (۱۹ نفر با میانگین سنی ۰۵/۱±۸۴/۵۹ سال) و شیر گاو (۱۷ نفر با میانگین سنی ۹۳/۲±۴۷/۴۹ سال) قرارگرفتند. شرکت‌کنندگان، ۵۰۰ میلی‌لیتر شیر شتر خام یا شیرگاو را به صورت روزانه به مدت سه ماه مصرف کردند. یافته‌ها: تغییر میانگین سطوح گلوکز در گروه شیر شتر در طول مداخله، از لحاظ آماری معنی‌دار بود (۰۵/۰>P). هم‌چنین در طی مداخله، HbA1c در دو گروه کاهش معنی‌داری داشت (۰۵/۰>P). کاهش انسولین دریافتی در گروهی که شیر شتر دریافت کردند (۷۱/۱۳ درصد)، نسبت به گروهی که شیر گاو دریافت داشتند (۲۵/۰ درصد)، متفاوت بود (۰۵/۰>P). در طی مداخله میانگین سطوح HDL-C به طور معنی‌داری در گروه شیر شتر افزایش یافت (۰۵/۰>P). تفاوت تغییرات قند خون ناشتا، انسولین ناشتا،HbA1c ، مقاومت به انسولین و شاخص‌های لیپیدی، پس از مداخله، میان دو گروه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: شیر شتر می‌تواند در کاهش قند خون، HbA1c و دوز انسولین مورد نیاز در بیماران دیابتی مصرف‌کننده‌ی انسولین طولانی اثر موثر باشد.

دانلود مقاله کاملاثر شیر شتر در کنترل گلایسمی و پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی – کارآزمایی بالینی تصادفی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *