صادرات شیر شتر، گنجی که وزارت صمت، اجازه باز شدن صندوقش را نمی دهد

گزارش مکتوب در کشورهای اروپایی، آمریکایی و حاشیه خلیج فارس چه می گذرد که برای یک کیلوگرم شیرخشک شتر حاضر

بیشتر بخوانید