در روز جهانی شیر ، نان تست را با لیوان شیر شتر ، هرچند که به صورت مجازی ، بخورید.

اروین سینگ | خبرنگار ویژه روز جهانی شیر در اول ژوئن امسال با یک نان تست مجازی شیر شتر جشن

بیشتر بخوانید