پروفسور عدالرزیق کاکار: با تشکر از شیر شتر – من را از بین رفتن کامل سلامت نجات داد.

با تشکر از شیر شتر – من را از یک نابودی کامل سلامت نجات داد  یک دهه قبل ، آرتریت

بیشتر بخوانید