مقاله علمی: اثر شیر شتر در کنترل گلایسمی و پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی: کارآزمایی بالینی تصادفی

عنوان

اثر شیر شتر در کنترل گلایسمی و پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی: کارآزمایی بالینی تصادفی

نویسندگان فلاح زهرا | اجتهد هانیه السادات | میرمیران پروین | نیاسری نسلجی امیر | موسوی موحدی علی اکبر | اسلامی فریبا | عزیزی فریدون

کلیدواژه

شیر شترQ1

دیابتQ3

انسولین طولانی اثرQ1

چکیده مقدمه : مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شیر شتر بر قند خون و پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت که از انسولین طولانی اثر استفاده می کنند, انجام گرفت.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی, ۴۰ بیمار مبتلا به دیابت شیرین مصرف کننده انسولین طولانی اثر به طور تصادفی در دو گروه دریافت کننده شیر شتر (۱۹ نفر با میانگین سنی ۵۹٫۸۴±۱٫۰۵ سال) و شیر گاو (۱۷ نفر با میانگین سنی ۴۹٫۴۷±۲٫۹۳ سال) قرارگرفتند. شرکت کنندگان, ۵۰۰ میلی لیتر شیر شتر خام یا شیرگاو را به صورت روزانه به مدت سه ماه مصرف کردند.یافته ها: تغییر میانگین سطوح گلوکز در گروه شیر شتر در طول مداخله, از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.05). هم چنین در طی مداخله, HbA1c در دو گروه کاهش معنی داری داشت (P<0.05). کاهش انسولین دریافتی در گروهی که شیر شتر دریافت کردند (۱۳٫۷۱ درصد), نسبت به گروهی که شیر گاو دریافت داشتند (۰٫۲۵ درصد), متفاوت بود (P<0.05). در طی مداخله میانگین سطوح HDL-C به طور معنی داری در گروه شیر شتر افزایش یافت (P<0.05). تفاوت تغییرات قند خون ناشتا, انسولین ناشتا, HbA1c, مقاومت به انسولین و شاخص های لیپیدی, پس از مداخله, میان دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: شیر شتر می تواند در کاهش قند خون, HbA1c و دوز انسولین مورد نیاز در بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین طولانی اثر موثر باشد.

مقاله کامل را از لینک زیر دانلود نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *